Verksamhetsinriktning

Våra förskolor ska bedrivas med inriktning på barns lärande. Vi ska använda barnets grundläggande förmågor och erfarenheter och se barnets möjligheter. Att se BARNET som ett kompetent och "rikt" barn som ges möjligheter att bli delaktiga och involverande i sitt eget lärande.

Vi bedriver utbildning och undervisning utifrån ett projekterande arbetssätt där barns möjligheter att utforska, upptäcka och förundras är våra ledord. Vi bygger på och utmanar barns inneboende nyfikenhet och kreativitet.
Vi utvecklar barns självständighet, samarbets- och kommunikationsförmåga samt ger barn handlingsutrymme för att tidigt lära sig ett demokratiskt förhållningssätt.
Vi ger barnen förutsättningar att skaffa sig kunskaper och färdighet genom lek, språk och ett lustfyllt lärande.
Vi ger föräldrarna på våra förskolor stora möjligheter till delaktighet, inflytande och medverkan kring sina barn.
 
Miljö och lärmaterial

Barnen ska ha möjlighet att aktivt spela huvudrollen i sitt eget liv - redan från första början. Vi fokuserar på barnets eget lärande och erbjuder en miljö som är välkomnande, lustfylld och variationsrik - det ger barnet möjlighet till olika val och erfarenheter. En miljö där de vill och kan leka, utforska, skapa, upptäcka och lära på samma gång.

Miljön måste stödja de värden vi vill värna om, vi vill uppmuntra barnens självständighet, samarbete och möjlighet att kommunicera - därför har vi skapat tillgängliga och tillåtande miljöer som stöd. Ett ex. är de låga borden och stolarna, som ger barnen möjligheten att klara sig själva, hjälpa varandra och där barnen får och kan bli kompetenta. Barnen klarar av att själva hämta lärmaterial till bordet, ta upp tappade saker under bordet, gå fram och hjälpa en kompis, torka bordet osv. Rörligheten blir en annan runt ett lågt bord, och pedagogerna behöver inte hjälpa barnen med sådant de kan klara själva. Detta är ett ex. på synen på barnet som ett rikt barn, ett barn som kan - om man ger möjligheten. Detta genomsyrar hela arbetssättet, materialet och miljön inom Wåga & Wilja.

Vi ger barnen möjligheter till många olika uttryckssätt där de får använda alla sina sinnen - barn har hundra språk, hundra viljor och hundra sätt att kommunicera!

Projekterande arbetssätt
Vi arbetar projekterande i mindre barngrupper för att integrera, blanda och skapa växelverkan mellan utbildningens alla delar och de 100 språken – projektet blir oljan som får kuggarna i verksamheten att snurra i en helhet. Projektämnet är av underordnad betydelse – det är barnets undersökande, frågor och teorier som ska vara i fokus. Projektets huvudfråga och ämne kan komma från barnen såväl som från oss pedagoger. Valet av projekt ska utgå från de tankar, antaganden och diskussioner barnen har i sitt vardagsliv. Det kan vara projekt som sträcker sig över en lång eller kort tidsperiod.

Pedagogisk dokumentation
I vårt arbete med barnen är den pedagogiska dokumentationen en grund. Genom den synliggör vi barnets tankar, funderingar och barnets väg till kunskap, den pedagogiska processen. Varje barn har en lärlogg via kommunikationsappen Tyra som fylls på under åren med dokumentationer av både individuella och kooperativa läroprocesser.

Pedagogernas barnsyn, kunskapssyn och förhållningssätt
Att arbeta projekterande och med pedagogisk dokumentation kräver att vi pedagoger börjar med oss själva och vårt eget förhållningssätt till barn. Vi eftersträvar ett förhållningssätt där vuxnas frågor och lyssnande bygger på en genuin nyfikenhet på hur barn tänker. Vi lyssnar uppmärksamt, bekräftar och sammanfattar de teorier barnen har samt skapar förutsättningar för att barnen ska kunna pröva sina idéer samt delge och ta del av kamraternas - för att på så sätt göra fler upptäckter. Vi ska ge barnet nya erfarenheter och nya intryck för att det ska utvecklas. Barnet ska ges tid och utrymme för sitt utforskande.