Arbetsplan för Wåga & Wilja förskolor

Arbetsplanen vänder sig till pedagogerna på våra förskolor men också till föräldrar, politiker och andra som är intresserade av att ta del av hur vi bedriver vår utbildning och undervisning. Arbetsplanen ska vara ett tydligt arbetsmaterial och ett stöd i verksamhetsutövningen det vill säga underlag för planering, genomförande och utvärdering. Det är utbildningen, undervisningen och pedagogernas förhållningssätt som utvärderas – aldrig barnet!

Arbetsplanen bygger på de lagar och förordningar som svensk förskoleverksamhet vilar på

  • FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen
  • Skollagen
  • Läroplan för förskolan

Arbetsplanen beskriver det som ska vara lika på alla våra förskolor inom Wåga & Wilja. Vår vision, pedagogisk inriktning, arbets- och förhållningssätt samt den barn- och kunskapssyn som ska prägla våra verksamheter. Enligt skollagen § 5 ska utbildningen vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. Arbetsplanen är ett led i att beskriva hur vi lever upp till det. Vi är medvetna om att alla våra förskolor har olika förutsättningar men trots det är vår avsikt att alltid sträva mot det vi skriver i Arbetsplanen.

Arbetsplan Wåga & Wilja förskolor
Filnamn arbetsplan-waga-wilja-forskolor.pdf
Datum 2023-09-12
Ladda ner Öppna